Veobecn obchodn podmieky

l. 1 - Zkladn ustanovenia

(1) Kpne zmluvy uzavret prostrednctvom elektronickho obchodu sa spravuj prslunmi ustanoveniami zkona . 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zkona . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitea, zkona . 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebitea pri podomovom predaji a zsielkovom predaji ako aj zkona . 40/1964 Z. z. Obiansky zkonnk a tmito veobecnmi obchodnmi podmienkami (alej len VOP) upravujcimi podrobnosti pri ich uzatvran a realizcii.

(2) Poskytovateom sluieb je SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o., so sdlom Turianska 52, Bratislava, IO: 31677444 , DI: 2020485467 , spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloka slo: 18418/B . (alej iba prevdzkovate internetovho obchodu).

(3) Prevdzkovate internetovho obchodu zverejuje zoznam tovarov, ktor ponka zkaznkovi a umouje zkaznkovi tovary objednva prostrednctvom aplikcie na internetovej adrese: http://shop.safina.sk ,(alej iba elektronick obchod). Tieto obchodn podmienky s viazan na nkup v elektronickom obchode. Odoslanm objednvky formou elektronickho obchodu zkaznk vyjadruje, e si veobecn obchodn podmienky pretal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a vetkm podmienkam a e s nimi shlas.

(4) Nkup tovaru prostrednctvom elektronickho obchodu mu uskutoova fyzick osoby a prvnick osoby bez ohadu na prvnu formu.

l.2 - Informcie o tovare a cene

(1) Prevdzkovate internetovho obchodu si vyhradzuje prvo upravi cenu tovaru uveden v katalgu elektronickho obchodu pri objednvkach vetkch vrobkov, pokia zist, e dan cena bola chybne uveden. O tejto skutonosti bude informova zkaznka pred potvrdenm jeho objednvky.

(2) Po potvrden objednvky naou spolonosou Vm garantujeme vku ceny za vrobok. Vyhradzujeme si prvo na zmenu cien, priom tovar predan za vyiu cenu a jeho nsledn znenie /akcia/ nedva prvo kupujcemu iada vrtenie asti u zaplatenej sumy za tovar.

l.3 - Objednanie tovaru

(1) Pokia nie je pri danom tovare uveden inak, tovar, ktor je uveden v katalgu elektronickho obchodu si zkaznk objednva postupom uvedenm v nvode "Ako nakupova". Tento nvod je viditene umiestnen v menu elektronickho obchodu.

(2) Odoslanie objednvky nie je podmienen registrciou zkaznka v databze prevdzkovatea internetovho obchodu ale je podmienen potvrdenm shlasu s VOP a spracovanm jeho osobnch dajov.

l. 4 - Potvrdenie objednvky

(1) Po overen disponibility tovaru a platnch cien prevdzkovate internetovho obchodu objednvku zkaznkovi potvrd . Pri potvrden bude stanoven termn dodania, ktor me by so shlasom zkaznka dlh ako tandardn lehota uveden v podmienkach dodania, t.j. 3-14 dn v zvislosti od naich skladovch zsob resp. v zvislosti od skladovch zsob naich dodvateov.

(2) Predvajci si vyhradzuje prvo zrui objednvku alebo jej as v prpadoch, e objednan tovar sa u nevyrba a z inch dvodov. V tchto prpadoch bude predvajci bezodkladne informova kupujceho. Ak kupujci u zaplatil kpnu cenu alebo jej as, bude mu tto iastka vrten sp na jeho et alebo adresu v o najkratom ase.

l.5 - Kpna zmluva, odstpenie od kpnej zmluvy

(1) Kpna zmluva medzi prevdzkovateom internetovho obchodu a zkaznkom vznikne vystavenm daovho dokladu faktry. Po vystaven faktry bude tovar odoslan k zkaznkovi.

(2) Zkaznkovi vznik prvo na odstpenie od kpnej zmluvy za podmienok upravench zkonom . 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebitea pri podomovom predaji a zsielkovom predaji, a to do siedmich pracovnch dn odo da prevzatia tovaru.

(3) Vrten tovar mus by kompletn a nepokoden. Neme nies znmky neprimeranho alebo nadmernho pouvania. Ak obsahuje spotrebn materil, tento neme by rozbalen. Tovar mus by vrten so vetkm prsluenstvom a v pvodnom obale. Prepravn nklady pri vrten tovaru si hrad zkaznk.

(4) Zkaznk neme vrtit rozbalen nosie zvukovho alebo obrazovho zznamu alebo potaovch programov.

l.6 Platobn podmienky

(1) Za objednan tovar kupujci zaplat formou, ktor zvolil pri odoslan objednvky :

- dobierkou za tovar plat pri prevzat

- hradou na et bankovm prevodom

l.7 Dodacie podmienky

(1) Doba expedcie sa tandardne pohybuje v rozmedz 3-14 dn v zvislosti od naich skladovch zsob resp. v zvislosti od skladovch zsob naich dodvateov. Tto doba sa me v uritch prpadoch predi. V takom prpade upozornme kupujceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prpade, e mu predlen doba nevyhovuje, m monos stornovania objednvky. K expedinej dobe treba ete pripota as potrebn na doruenie. Ak platte prevodom na et, doba spracovania zana plyn a po poukzan iastky na n et.

Objednan tovar je mon vyzdvihn osobne po telefonickom dohovore, necha dorui potou, alebo kurirskou slubou. Pri doruen kurirskou slubou iadame uvdza aj mobiln slo, aby sa kurir vedel s Vami dohodn na ase a mieste dodania tovaru.

Cena za doruenie (v rmci Slovenskej Republiky):

Sp�sob doru�enia

Suma objedn�vky Cena doru�enia
Osobn� odber v Bratislave neobmedzen� 0,00 �
Po�tov�m kuri�rom do 500 � 5,00 �
od 500 � do 850 � 8,00 �
od 850 � do 1500 � 9,00 �

(2) V prpade osobnho odberu, Vm telefonicky alebo e-mailom oznmime naskladnenie tovaru. Po oznmen Vm tovar rezervujeme na dobu 3 pracovnch dn. Po uplynut tejto doby si predvajci vyhradzuje prvo tovar preda inmu zkaznkovi.

l.8 - Spracovanie osobnch dajov

(1) Prevdzkovate internetovho obchodu zhromauje osobn daje zkaznka vlune na plnenie svojich zvzkov voi zkaznkovi, a to hlavne pri vystaven faktry, kontaktovan zkaznka v svislosti s vybavovanm jeho objednvky a doruen objednanho tovaru. Prevdzkovate internetovho obchodu zodpoved za to, e osobn daje zkaznka nebud pouit na in ely, najm nebud sprstupnen tretm osobm (okrem rozsahu potrebnho na doruenie tovaru).

(2) Prevdzkovate internetovho obchodu zhromauje osobn daje zkaznka v tomto rozsahu: krstn meno, priezvisko, e-mailov adresa, nzov firmy, fakturan adresa, adresa dodania, kontaktn telefnne slo.

(3) Zkaznk odoslanm objednvky a potvrdenm VOP zrove udeuje shlas na spracovanie svojich osobnch dajov v rozsahu poda tohto ustanovenia VOP.

Dokument o spracovvan osobnch dajov poda nariadenia E . 2016/679 (GDPR) - pdf,48kB

--rightnav--