Všeobecné obchodné podmieky

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Poskytovateľom služieb je SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Turčianska 52, Bratislava, IČO: 31677444 , DIČ: 2020485467 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18418/B . (ďalej iba „prevádzkovateľ internetového obchodu“).

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://shop.safina.sk ,(ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2 - Informácie o tovare a cene

(1) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

(2) Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou Vám garantujeme výšku ceny za výrobok. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien, pričom tovar predaný za vyššiu cenu a jeho následné zníženie /akcia/ nedáva právo kupujúcemu žiadať vrátenie časti už zaplatenej sumy za tovar.

Čl.3 - Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí . Pri potvrdení bude stanovený termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 3-14 dní v závislosti od našich skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov.

(2) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába a z iných dôvodov. V týchto prípadoch bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom čase.

Čl.5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí zákazník.

(4) Zákazník nemôže vrátit rozbalené nosiče zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačových programov.

Čl.6 – Platobné podmienky

(1) Za objednaný tovar kupujúci zaplatí formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky :

- dobierkou – za tovar platí pri prevzatí

- úhradou na účet bankovým prevodom

Čl.7 – Dodacie podmienky

(1) Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 3-14 dní v závislosti od našich skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade upozorníme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prípade, že mu predlžená doba nevyhovuje, má možnosť stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, nechať doručiť poštou, alebo kuriérskou službou. Pri doručení kuriérskou službou žiadame uvádzať aj mobilné číslo, aby sa kuriér vedel s Vami dohodnúť na čase a mieste dodania tovaru.

Cena za doručenie (v rámci Slovenskej Republiky):

Spôsob doručenia

Suma objednávky Cena doručenia
Osobný odber v Bratislave neobmedzené 0,00 €
Poštovým kuriérom do 500 € 5,00 €
od 500 € do 850 € 8,00 €
od 850 € do 1500 € 9,00 €

(2) V prípade osobného odberu, Vám telefonicky alebo e-mailom oznámime naskladnenie tovaru. Po oznámení Vám tovar rezervujeme na dobu 3 pracovných dní. Po uplynutí tejto doby si predávajúci vyhradzuje právo tovar predať inému zákazníkovi.

Čl.8 - Spracovanie osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ internetového obchodu zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(2) Prevádzkovateľ internetového obchodu zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

(3) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Dokument o spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR) - pdf,48kB

--rightnav--